Reklamacje 

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na podstawie art. 556 do 576 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

3. O sposobie reklamacji może zdecydować Klient. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia

4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Jeżeli Klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 12 miesięcy od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta. 

5. Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 1-4, Klient jest uprawniony do przedstawienia Sprzedawcy reklamacji.

6. Składając reklamacje, Klient powinien dostarczyć towar na adres sklepu. Do odsyłanego towaru należy przedstawić dowód zakupu oraz wypełniony formularz reklamacji. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem, oraz nie uwzględnia reklamacji bez wypisanego poprawnie formularza.

7. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub sunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszty związane z wymianą towaru ponosi Sprzedawca.

8. W przypadku nieuznania reklamacji Sklep przedstawi stanowisko Klientowi.

9. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, klient powinien sprawdzić w obecności kuriera stan przesyłki. W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu klient powinien wraz z kurierem sporządzić protokół szkody. Protokół szkody powinien zostać przesłany na adres e mail: sklep@jmbdesign.com.pl. Na podstawie protokołu szkody zostanie rozpatrzona przez nas reklamacja bądź wymiana uszkodzonego towaru. Nie uwzględniamy wymian towarów uszkodzonych mechanicznie bez otrzymania sporządzonego protokołu szkody

Zwroty 

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny. Możliwe jest odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać drogą pocztową na powyżej wskazany adres firmy, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@jmbdesign.com.pl

Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni, w stanie niezmienionym. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, ponosi konsument. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

Formularz odstąpienia od umowy 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

Adresat: JMB Design, Wejherowska 71, 84-240 Reda

Ja ........................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy .................................................. Data zawarcia umowy .................................................. Imię i nazwisko ........................................................... Adres ......................................................................... Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data ..................................