REGULAMIN do AKCJI promocyjnej „BLACK WEEKEND 2020 – sklep internetowy”

§1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej pod nazwą „BLACK WEEKEND 2020 – sklep internetowy” zwanej dalej Akcją. Celem akcji jest budowanie trwałych relacji z Klientami oraz uatrakcyjnienie i promowanie ofert sprzedaży.

§2 Czas i miejsce trwania akcji promocyjnej

Akcja została ustanowiona na czas określony od 27.11.2020r. do 02.12.2020r. Promocja dostępna na stronie https://sklep.jmbdesign.com.pl

§3 Organizator akcji promocyjnej

Organizatorem akcji jest JMB Design Sp. z o.o. z siedzibą w Redzie ul. Polna 1, 84-240 Reda, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000366292, o Kapitale zakładowym Spółki w wysokości: 300.000,00 zł, o numerze NIP: 588-236-09-95

§4 Uczestnik Akcji

1. Uczestnikiem Akcji, zwanym dalej Uczestnikiem, może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej spełniająca warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.

2. Warunkiem udziału przez Uczestnika w Akcji jest złożenie zamówienia lub zakup określonych przez Organizatora towarów w okresie obowiązywania Akcji tj. od 27.11.2020r. do 02.12.2020r.

3. Akcji nie podlegają towary zakupione, zamówione lub zarezerwowane przez klientów przed 27.11.2020r. oraz po 02.12.2020r.

§ 5 Zasady Akcji

1. Akcja została ustanowiona na czas określony od 27.11.2020 r. do 02.12.2020r.
2. Akcja „BLACK WEEKEND 2020 – sklep internetowy” nie łączy się i nie pokrywa z inną promocją lub wyprzedażą. W przypadku, gdy produkty objęte niniejszą promocją zostały objęte inną promocją lub wyprzedażą, zaoferowane upusty nie łączą się, a kupującemu przysługuje upust w wysokości najwyższego z zaoferowanych upustów. Akcja polega na możliwości nabycia towarów objętych promocją  z upustem procentowym w wysokości 20%.
3. Upust w wysokości 20% nie może być powiększony za pomocą Karty Stałego Klienta JMB Design.

4. Promocją objęty jest cały asortyment dostępny na https://sklep.jmbdesign.com.pl  z wyjątkiem produktów objętych wyprzedażą.
5. Warunkiem skorzystania z promocji jest wpisanie kodu rabatowego: BLACKWEEKEND podczas zakupów/składania zamówienia.

§ 6 Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem.

2. Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji, zawierającą dane Uczestnika wraz z uzasadnieniem i kopiami dowodów zakupu, należy składać na piśmie i kierować pod następujący adres najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia akcji: JMB Design Sp. z o.o., ul. Polna 1, 84-240 Reda z dopiskiem „BLACK WEEKEND 2020 – sklep internetowy”.

3. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w pkt. 2 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane. Nie wyłącza to uprawnień kupujących związanych z wadami towaru, wynikających z tytułu rękojmi lub gwarancji.

4. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania i udzielać pisemnych odpowiedzi.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.11.2020r. i obowiązuje do dnia 02.12.2020r. a jego treść dostępna jest w siedzibie spółki JMB Design Sp. z o.o., w salonach firmowych, które uczestniczą w akcjach promocyjnych „BLACK WEEKEND 2020 – sklep internetowy”.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulaminy sprzedaży poszczególnych salonów.